Ekspertyzy

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA Z ZAKRESU PRZYRODNICZYCH PODSTAW PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ PLANOWANIA KRAJOBRAZU

 • 2017 Opracowanie ekofizjograficzne sporządzone na potrzeby Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, (współautor)  Zleceniodawca: Mazowieckie Biuro Rozwoju Regionalnego
 • 2017: Plan Ochrony Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, Operat zagospodarowania przestrzennego cz.I. Diagnoza stanu, ( współautor), Zleceniodawca: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska
 • 2017: Plan Ochrony Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, Operat kształtowania funkcji turystycznych, rekreacyjnych i edukacyjnych ( współautor), Zleceniodawca: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska
 • 2017: Plan Ochrony Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, Operat krajobrazowy  cz.I. Diagnoza stanu (współautor), Zleceniodawca: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska
 • 2017: Plan Ochrony Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego, Operat zagospodarowania przestrzennego cz.I. Diagnoza stanu (współautor), Zleceniodawca: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska
 • 2017: Plan Ochrony Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego, Operat kształtowania funkcji turystycznych, rekreacyjnych i edukacyjnych  cz.I. Diagnoza stanu (współautor), Zleceniodawca: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska
 • 2017: Plan Ochrony Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego, Operat krajobrazowy  – cz.I. Diagnoza stanu (współautor), Zleceniodawca: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska
 • 2016: Potencjał do kształtowania zielonej infrastruktury w Warszawie, Katedra Architektury Krajobrazu SGGW. (współautor) Zleceniodawca: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy
 • 2015: Ekspertyza estetyczna wybranych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych będących w zarządzie PGL LP oraz rekomendacje projektowe  w zakresie kształtowania urządzeń stanowiących ich wyposażenie, umowa cywilna (A. Cieszewska autor), Zleceniodawca: Ośrodek Rozwojowo – Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu
 • 2014: Strategia rozwoju produktów turystyki rowerowej w Województwie Mazowieckim, grant Ministerstwa Turystyki – projekt realizowany we współpracy MROT (Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna) na podstawie umowy współpracy z SGGW VII-2014 – I-2015 http://www.mrot.pl/projekty/strategia-rozwoju-produktow-turystyki-rowerowej-w-wojewodztwie-mazowieckim (A. Cieszewska – kierownik tematu),  Zleceniodawca: Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna
 • 2014: Wykonanie monitoringu ruchu turystycznego w miejscowości Granica (gmina Kampinos) (A. Cieszewska kierownik projektu), Zleceniodawca: Kampinoski Park Narodowy
 • 2012: Uzupełnienie Opracowania ekofizjograficznego wykonanego na potrzeby Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta Kielce , Katedra Architektury Krajobrazu SGGW. (współautor) Zleceniodawca: Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Kielce
 • 2012: Prognoza Oddziaływania na Środowisko do Strategii Rozwoju  Województwa Mazowieckiego – (konsultacja naukowa), Zleceniodawca: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego
 • 2012: Prognoza Oddziaływania na Środowisko do Planu Zagospodarowanie Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (konsultacja naukowa), Zleceniodawca: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego
 • 2011: Koncepcja rozwoju infrastruktury turystycznej na przykładzie Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Warszawskie, Grant realizowany na zamówienie Ministerstwa Środowiska Nr umowy: 586/10/WN50/NE-PE-PX/D, finansowanie ze środków NFOŚiGW, kierownik projektu http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.agro-30773079-2298-4160-abc1-10e6500bec3d/c/Cieszewska_Giedych.pdf
 • 2009: Ekspertyza w sprawie wpływu na środowisko nawiezienia ziemi z gruzem na teren działek o numerze ewidencyjnym 4/13 i 5 z obrębu 13-13-18 położonych przy ul. Trakt Lubelski (współautor, koordynator), Zlecenie: Urząd Miasta Stołecznego Warszawa – Biuro Ochrony Środowiska
 • 2009: Program Ochrony Środowiska Warszawy na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy do 2016 roku, (współautor), Zleceniodawca: Biuro Ochrony Środowiska Miasta st. Warszawy,
 • 2009: Opracowanie ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego województwa Mazowieckiego (konsultacja naukowa), Zleceniodawca: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego
 • 2009: Opracowanie ekofizjograficzne wykonane na potrzeby Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta Kielce , Katedra Architektury Krajobrazu SGGW. (współautor, koordynator), Zleceniodawca: Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Kielce
 • 2009: Plan Ochrony Chęcińsko – Kieleckiego Parku Krajobrazowego: operat zagospodarowania przestrzennego, operat turystyczny (A. Cieszewska kierownik tematu), Zleceniodawca: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska
 • 2009: Strategia rozwoju  turystyki i kształtowanie struktury przyrodniczej Chęcińsko – Kieleckiego Parku Krajobrazowego ( autor), Zleceniodawca:  Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska
 • 2009: Diagnoza zagospodarowania turystycznego i ocena struktury przyrodniczej Chęcińsko – Kieleckiego Parku Krajobrazowego ( autor), Zleceniodawca: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska
 • 2009: Sporządzenie Programu Ochrony Środowiska oraz Raportu z realizacji Programu Ochrony środowiska m.st. Warszawy za lata 2007 – 2008 w zakresie oceny wykorzystania środków na działania w zakresie ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych obszarów chronionych – (współautor ), Zleceniodawca: Biuro Ochrony Środowiska Miasta st. Warszawy,
 • 2008: Studium ekofizjograficzne dla obszaru położonego w rejonie Zakola Wawerskiego wraz z układem hydrograficznym rowu i kanału Zerzeńskiego, (współautor, koordynator); Zleceniodawca: Biuro Ochrony Środowiska Miasta st. Warszawy
 • 2008: Zagospodarowanie rekreacyjne południowej części Warszawy, Zleceniodawca:  Socotec, (współautor)
 • 2007: Mapa ochrony przyrody i krajobrazu Warszawskiego Obszaru Metropolitalnego (A. Cieszewska kierownik projektu), Zleceniodawca:  Biuro Ochrony Środowiska  M.St. Warszawy
 • 2006: Plan Ochrony Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, Operat planistyczny, Sfera przyrodniczo – krajobrazowa ( autor), Zleceniodawca: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska.
 • 2005: Plan Ochrony Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, Operat planistyczny, Sfera przyrodniczo – krajobrazowa ( autor), Zleceniodawca: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska
 • 2004: Opracowanie ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Warszawskiego Obszaru Metropolitalnego  (konsultacja naukowa), Zleceniodawca: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego
 • 2005: Plan Ochrony Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego: Operat Zagospodarowania Przestrzennego Sfera Przyrodniczo-Krajobrazowa (współautor), Zleceniodawca: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska
 • 2005: Plan Ochrony Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego: Operat Turystyczny (autor), Zleceniodawca: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska
 • 1997: Steiner F., Pijawka D., Cieszewska A., i in.:  Sustainable Neighborhood Design in South West w: Arizona State University
 • 1996 Ocena wpływu projektowanej autostrady na krajobraz odcinek warszawski Wolski P., Cieszewska A. i in.
 • 1995: Analiza funkcjonowania Skarpy Ursynowskiej i wskazania do jej ochrony Wolski P., Cieszewska A. i in.:
 • 1993: Koncepcja poprawy krajobrazu miejskiego na przykładzie Radomska         Wolski P., Cieszewska A. i in.
 • 1992: Koncepcja zagospodarowania doliny rzeki Babicy:  Wolski P., Cieszewska A. i.in.