Publikacje

MONOGRAFIE I REDAKCJA TOMÓW:

 • Green Belts – zielone pierścienie wielkich miast
 • Cieszewska A., 2017. Krajobraz.   [w:] Obidziński (red.) Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza : metody naziemne i geomatyczne. Wydawnictwo SGGW,  S.171-188.
 • Cieszewska A., 2017. Krajobraz.   [w:] Obidziński (red.) Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza : metody naziemne i geomatyczne. Wydawnictwo SGGW,  S.171-188.
 • Cieszewska A., Kowalczyk M., Szumacher I. 2016. Użytkownicy Parku Skaryszewskiego w Warszawie w latach 2009-2015 [Users of Skaryszewski Park in years 2009-2015]. W: Romanowski J. (ed.) Park Skaryszewski w Warszawie: przyroda i użytkowanie. Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, S. 37-47.
 • Cieszewska A., Adamczyk J. 2016. Greenbelts – planning instruments and landscape structure – a European perspective.(in : ) Landscapes and greenways of resilience: proceedings of 5th Fábos Conference on Landscape and Greenway Planning eds. S. Jombach, I. Valánszki, I.K. Filep-Kovács, J.Gy. Fábos, R.L. Rayan, M.S. Lindhult, L. Kollányi – Budapest: Szent István University, s.364-371
 • Maksymiuk G., Szulczewska B., Giedych R., Cieszewska A. 2015. From „Green Wedges” to „Green Infrastructure” – Back to the Future? In: G. Niin and H. Mishra (eds.) Landscapes in Flux. Estonian University of Life Sciences, Tartu, 2015. s.  94-100
 • Paradis S., Cieszewska A., Tóth A., Šuklije – Erjavec I. 2015. Agriculture in Urban Space In: F. Lohrberg, L. Lička, A. Timpe (ed.) Urban Agriculture Europe, Jovis Verlag GmbH. s. 120-125
 • Cieszewska A., Szulczewska B. 2015. Warsaw – Challenges for Urban Agriculture In: F. Lohrberg, L. Lička, A. Timpe  (red.) Urban Agriculture Europe, Jovis Verlag GmbH. s. 71-77
 • Timpe A., Cieszewska A., Supuka J., Tóth A. 2015. Urban Agriculture Goes Green Infrastructure In: F. Lohrberg, L. Lička, A. Timpe (ed.) Urban Agriculture Europe,  Jovis Verlag GmbH. s. 126-137
 • Cieszewska A., Giedych R., Wałdykowski P., 2011: Metody analizy środowiska przyrodniczego na potrzeby gospodarki przestrzennej, XXXI Tom Problemów Ekologii Krajobrazu s.110
 • Cieszewska A., Giedych R., 2011: Wpływ wybranych wspołczesnych trendow w turystyce i rekreacji na planowanie rozwoju turystyki w gminie (w:) Funkcjonowanie i rozwój współczesnej turystyki: wybrane zagadnienia, Ozimek I. (red.), Warszawa: Wydawnictwo SGGW, s. 19-34;
 • Cieszewska A., et all.; 2010, Eastern Region (in: ) Pröbstl et. all Management of Recreation and Nature Base Tourism in European Forest, Springer, s. 115-141;
 • Bell S., Cieszewska A., Castro J., 2009, Strategic Planning of Forest Recreation and Nature Tourism (in: ) Bell et. all European Forest Recreation and Tourism, Taylor & Francis, Inc. s.Bell S., s. 151-176;
 • Cieszewska A., 2009: Ocena ruchu turystycznego w Kampinoskim Parku Narodowym w latach 2005-2006 Trwałość i efektywność ochrony przyrody w Polskich Parkach Narodowych, Andrzejewska A., Lubański A., (red.)  Izabelin: Kampinoski Park Narodowy, s. 99-112;
 • Cieszewska A., 2009: Scenic characteristics, values and threats (in:) Brudzeń landscape park – natural and cultural environment and state of land use structure, Roge-Wiśniewska M. (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa s.87-90;
 • Cieszewska A., 2009:System of protected areas of Brudzeń Landscape Park  (in:) Brudzeń landscape park – natural and cultural environment and state of land use structure, Roge-Wiśniewska M. (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa s.63-70;
 • Cieszewska A., 2009: Ecological structures  w: Brudzeń landscape park – natural and cultural environment and state of land use structure, Roge-Wiśniewska M. (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa s.70-73;
 • Cieszewska A., 2009: Basic Information of Brudzeń Landscape Park  (in:) Brudzeń landscape park – natural and cultural environment and state of land use structure, Roge-Wiśniewska M. (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa s.13-20;
 • Kaliszuk E., Giedych R. , Cieszewska A., Lewandowski W., 2009: Spatial development, w: Brudzeń landscape park – natural and cultural environment and state of land use structure, Roge-Wiśniewska M. (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa s.91-96;
 • Kiczyńska A., Cieszewska A., Giedych R., Lenartowicz M., Falkowski M., Zając K., Nowicka-Falkowska K., 2009: Main assumptions and directions of park protection Policy, w Brudzeń landscape park – natural and cultural environment and state of land use structure, Roge-Wiśniewska M. (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s.97- 104;
 • Cieszewska A., 2007: Struktura przyrodnicza Chojnowskiego Parku Krajobrazowego (w:) Chojnowski Park Krajobrazowy monografia przyrodniczo-edukacyjna, Falkowski M., Jedliński M., Nowicka–Falkowska K., (red.) Wydaw. Zespół Parków Krajobrazowych Mazowieckiego, Chojnowskiego i Brudzeńskiego, Otwock s. 147-158;
 • Cieszewska A., 2007: Walory krajobrazowe Chojnowskiego Parku Krajobrazowego (w:) Chojnowski Park Krajobrazowy monografia przyrodniczo-edukacyjna, Falkowski M., Jedliński M., Nowicka–Falkowska K., (red.) Wydaw. Zespół Parków Krajobrazowych Mazowieckiego, Chojnowskiego i Brudzeńskiego, Otwock, s. 159-163;
 • Cieszewska A., 2007: Charakterystyka ruchu turystycznego Chojnowskiego Parku Krajobrazowego (w:) Chojnowski Park Krajobrazowy monografia przyrodniczo-edukacyjna, Falkowski M., Jedliński M., Nowicka–Falkowska K., (red.) Wydaw. Zespół Parków Krajobrazowych Mazowieckiego, Chojnowskiego i Brudzeńskiego, Otwock, s. 172-176;
 • Falkowski M., Cieszewska A. i in., 2007: Rezerwaty przyrody Chojnowskiego Parku Krajobrazowego (w:) Chojnowski Park Krajobrazowy monografia przyrodniczo-edukacyjna, Falkowski M., Jedliński M., Nowicka–Falkowska K., (red.) Wydaw. Zespół Parków Krajobrazowych Mazowieckiego, Chojnowskiego i Brudzeńskiego, Otwock,  s. 135-142;
 • Cieszewska A., 2007: Pomniki przyrody Chojnowskiego Parku Krajobrazowego (w:) Chojnowski Park Krajobrazowy monografia przyrodniczo-edukacyjna, Falkowski M., Jedliński M., Nowicka–Falkowska K., (red.) Wydaw. Zespół Parków Krajobrazowych Mazowieckiego, Chojnowskiego i Brudzeńskiego, Otwock s. 143-146;
 • Cieszewska A. (ed.) 2004 Płaty i korytarze jako elementy struktury krajobrazu – zalety i ograniczenia koncepcji (Patches and coorridors as a landscape elements – advantages and limitation of the concept). Problemy Ekologii Krajobrazu tom XIV, (Problems of Lansdscape Ecology vol XIV). Wydawnictwa SGGW Warszawa 2004 s.189  http://www.paek.ukw.edu.pl/wydaw/vol14/vol_14.htm
 • Wolski P., Cieszewska A. (współpraca) 2002, Przyrodnicze podstawy kształtowania krajobrazu słownik pojęć, Wydawnictwo SGGW 243s.

ARTYKUŁY RECENZOWANE:

 • Cieszewska A., 2017. Metody oceny przyrodniczych ścieżek edukacyjnych. Wyd. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 2017, R. 19, z. 52(3), s. 61-69. ISSN 1509-1414
 • Szulczewska B., Cieszewska A., Giedych R. Maksymiuk G. 2016. Zastosowanie zielonej infrastruktury w adaptacji miast do zmian klimatu. W: Kosmala M. (red.) Tereny zieleni wobec zmian klimatu,  Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Poznań, s. 75-87
 • Cieszewska A., Wałdykowski P. 2015. Zastosowanie badań terenowych w opracowaniach ekofizjograficznych na przykładzie „Zakola Wawerskiego” w Warszawie. Problemy Ekologii Krajobrazu, Tom. XXXIX, Warszawa: 79-88
 • Cieszewska A., Wałdykowski P., Maksymiuk G., Adamczyk J., Giedych R. 2015. Turystyka rowerowa w lasach w świetle potrzeb i oczekiwań użytkowników. W: J. Skłodowski (ed.) Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, R.17, Zeszyt 45/4/2015: 53-59.
 • Cieszewska A., Adamczyk J., 2014 Problems of mapping provisioning and recreation ecosystem services in metropolitan areas. Wyd. Ekonomia i Środowisko nr 4 (51) 2014: s. s.161-172 http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.agro-bc47d3ec-3bc1-4bfb-9862-56f18d9e6a7c/c/16_cieszewska.pdf
 • Szulczewska B., Cieszewska A., Prové Ch., 2013 Urban agriculture and „early birds” initiatives in Warsaw (in:): ) Problemy Ekologii Krajobrazu tom XXXVI, Problems of Landscape Ecology vol XXXVI). Wydawnictwa SGGW Warszawa 2013 s.155-165 http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.agro-268b011c-0fa4-4249-8770-3a569afcb446/c/vol36_14_Szulczewska_i_in.pdf
 • Cieszewska A., Deptuła M., 2013: Czynniki wpływające na degradację szlaków turystycznych na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego (w:) Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R. 15, z. 4 (37) s. 77-82 http://cepl.sggw.pl/sim/pdf/sim37_pdf/Ciszewska_Deptula.pdf
 • Cieszewska A., Giedych R., Adamczyk J., Wałdykowski P., Maksymiuk G., 2013: Inwentaryzacja liniowych elementów infrastruktury turystycznej na potrzeby optymalizacji ruchu turystycznego na przykładzie Nadleśnictwa Celestynów [w:] Problemy Ekologii Krajobrazu, tom XXXIV
 • Wałdykowski P., Cieszewska A., Giedych R., Adamczyk J., 2013: Utrudnienia i konflikty na szlakach turystycznych – ich uwarunlkowania i znaczenie w ksztatowaniu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej (w:) Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R. 15, z. 4 (37) s. 341-347
 • http://cepl.sggw.pl/sim/pdf/sim37_pdf/Waldykowski_i_in.pdf
 • Cieszewska A., 2012,  Green belt – jako narzędzie zarządzania terenami otwartymi w obszarach  metropolitalnych (w: ) Problemy Ekologii Krajobrazu Tom XXXIII http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.agro-e598b4a6-8edf-47d5-8c96-3c3417289651/c/vol33_19_Cieszewska.pdf
 • Cieszewska A., Giedych R., 2011 Koncepcja rozwoju infrastruktury turystycznej na przykładzie leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy warszawskie – założenia projektu (w:) Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 2011, R. 13, z. 3 (28), s. 317-322 http://cepl.sggw.pl/sim/pdf/sim28_pdf/sim28_48_Cieszewska_Giedych.pdf
 • Cieszewska A., 2009 Strategia rozwoju turystyki na terenach cennych przyrodniczo (w:) Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych. Studia i materiały centrum edukacji przyrodniczo – leśnej. Wyd. Leśny Zakład Doświadczalny SGGW Rogów R.11, vol. 4(23): s. 43-49 http://cepl.sggw.pl/sim/pdf/sim23_pdf/31_SIM23.pdf
 • Cieszewska A., 2008, Zachowanie terenów cennych przyrodniczo w kształtowaniu struktury krajobrazu na poziomie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w: ) Problemy Ekologii Krajobrazu tom XXI s. 239 – 251 http://www.paek.ukw.edu.pl/wydaw/vol21/19_Cieszeska_Struktura_przyrodnicza_polskich.pdf
 • Cieszewska A., 2008. Recreational forest management based on visitor monitoring in Kampinos National Park. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 29, s. 163-171 http://annals-wuls.sggw.pl/?q=node/348
 • Cieszewska A., Giedych R., 2007: Metoda kształtowania stref funkcjonalno-przestrzennych jako instrument ochrony walorów przyrodniczych na przykładzie planu ochrony Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, w: Waloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym / pod red. Mariusza Kistowskiego i Barbary Korwel-Lejkowskiej, Problemy ekologii krajobrazu, tom XIX, s. 249-257 http://www.paek.ukw.edu.pl/wydaw/vol19/cieszewska_giedych_2007.pdf
 • Cieszewska A, Kaliszuk E., 2006, Problemy wykorzystania rekreacyjnego terenów chronionych w obszarach zurbanizowanych na przykładzie fragmentu Skarpy Warszawskiej, Problemy Ekologii Krajobrazu tom XVI/2, s. 287 –297;
 • Szulczewska B., Cieszewska A., 2006, Układ przyrodniczy obszaru metropolitalnego: sieć w pierścieniu czy pierścień w sieci. (w: ) Studia nad zrównoważonym rozwojem. T.II Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. S. Kozłowski (red.) Białystok-Lublin-Warszawa,Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, s. 49-70;
 • Cieszewska A., 2005 Relacje pomiędzy modelami struktury krajobrazu na przykładzie Przedborskiego Parku Krajobrazowego, Prace i Studia Geograficzne Tom 36 s.13-26
 • Cieszewska A., Kaliszuk E., 2005 Problemy wykorzystania rekreacyjnego terenów chronionych, w obszarach zurbanizowanych na przykładzie fragmentu Skarpy Warszawskiej (w:)  Środowisko przyrodnicze jako przedmiot badań interdyscyplinarnych: teoria i praktyka. Problemy Ekologii Krajobrazu tom XVI/2 Wyd. Instytut Geografii AŚ Kielce, PAEK, s. 287 –297;
 • Cieszewska A. (ed.) 2004 Płaty i korytarze jako elementy struktury krajobrazu – zalety i ograniczenia koncepcji (Patches and coorridors as a landscape elements – advantages and limitation of the koncept). Problemy Ekologii Krajobrazu tom XIV, (Problems of Lansdscape Ecology vol XIV). Wydawnictwa SGGW Warszawa 2004 s.189 http://www.paek.ukw.edu.pl/wydaw/vol14/vol_14.htm
 • Cieszewska A., 2004 : „Model płatów i korytarzy dyskusja pojęć  (w:) Cieszewska A. (red.) Płaty i korytarze jako elementy struktury krajobrazu – możliwości i ograniczenia koncepcji, Problemy Ekologii Krajobrazu, tom XIV Wydawnictwo SGGW s. 13-16 http://www.paek.ukw.edu.pl/wydaw/vol14/vol_14.htm
 • Cieszewska A., Giedych R.2004 : Możliwości i ograniczenia zastosowania teorii płatów i korytarzy w planowaniu miejscowym  (w:) Cieszewska A. (red.) Płaty i korytarze jako elementy struktury krajobrazu – możliwości i ograniczenia koncepcji, Problemy Ekologii Krajobrazu, tom XIV Wydawnictwo SGGW s. 119-127 http://www.paek.ukw.edu.pl/wydaw/vol14/vol_14.ht
 • Cieszewska A., 2003. Application of landscape structure models in planning, Poland case studies, (in:) “Eepecificidades socio espaciales en el ordenamiento territorial” Toluca, Mexico, 2003, s.: 28-39.
 • Cieszewska A., 2002 Zastosowanie analizy struktury krajobrazu w planach ochrony parków krajobrazowych  w: Parki krajobrazowe w Polsce 25 –lat funkcjonowania
 • Cieszewska A., 2001 Modele struktury środowiska przyrodniczego Wyżyny Przedborskiej (w:) red. Balon J., German K., Przemiany środowiska  przyrodniczego Polski a jego  funkcjonowanie Problemy ekologii krajobrazu tom X, Kraków s. 312 – 319;
 • Cieszewska A., Kaliszuk E. 2001 Struktura i funkcjonowanie środowiska w opracowaniu planistycznym na przykładzie planu miejscowego i planu ochrony parku krajobrazowego, (w:) red. Kowalczyk A.  Ekologia krajobrazu i ekorozwój, Problemy Ekologii Krajobrazu, tom VIII, Wyd. Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz  185 s., s. 95 – 103;
 • Cieszewska A., 2001 Modele struktury środowiska przyrodniczego Wyżyny Przedborskiej (w:) red. Balon J., German K., Przemiany środowiska  przyrodniczego Polski a jego  funkcjonowanie Problemy ekologii krajobrazu tom X, Kraków s. 312 – 319;
 • Cieszewska A.: Tradicjata bo polskite gradiny  in: Hortus 2 / 2001, Skopje, Republika Makedonija s. 7-10
 • Cieszewska A., 2000 Model płat- korytarz – matryca, model geokompleksu – konfrontacja granic (w:) red. Pietrzak M., Granice krajobrazowe – podstawy teoretyczne i znaczenie praktyczne, Problemy Ekologii Krajobrazu, tom VII, Wyd. Naukowe Bogucki, Poznań 197 s., s. 77-90;
 • Cieszewska A., 2000 Comperative landscape structure studies for land use planning: Przedborski Landscape Park case study, (in:) ed. Richling A., Lechnio J., Malinowska E., Landscape ecology theory and applications for practical purposes, The Problems of Landscape Ecology vol. VI, Pultusk School of Humanities, s.54-62;
 • Cieszewska A., Kaliszuk E. 2000,  Natural structural elements delimitation for landscape park conservation plan,  (in:) Annals of Horticulture No 21 Warsaw Agricultural University Press;
 • Kaliszuk E., Cieszewska A. 2000, Środowisko przyrodnicze miasta – cele i metody badań (w:)  Przyroda i miasto tom III Wydawnictwo SGGW;
 • Cieszewska A., 1999: Patch – corridor – matrix model and it’s application in planning. in:  Annals of  Horticulture No 20 Warsaw Agricultural University Press;
 • Cieszewska A., Lewandowski, 1999:  W. Szlak to nie tylko znak – próba odpowiedzi dokąd zmierzamy… (w:) Pietrzak M. (red.) Geoekologiczne podstawy badania i planowania krajobrazu rekreacyjnego, Problemy Ekologii Krajobrazu, Wyd. Naukowe Bogucki Poznań – tom V s. 103-112;
 • Wolski P., Cieszewska A., 1998 : A concept of landscape planning of a small urban river valley Journal of Water and Land Developement No. 2,
 • Cieszewska A., 1998: Wiarygodność i możliwości wykorzystania stron internetowych WWW parków narodowych na przykładzie Polski i Stanów Zjednoczonych, (w:) Kistowski M. (red.) Badania ekologiczno – krajobrazowe na obszarach chronionych, Problemy Ekologii Krajobrazu tom IV, Wyd. Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii – Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska,  Gdańsk s. 43- 48;
 • Wolski P., Cieszewska A., Sieroszewska M. 1996, Funkcjonowanie przyrodnicze Skarpy Ursynowskiej i wskazania do jego ochrony, Przegląd Naukowy Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska, SGGW z. 9, Warszawa;
 • Wolski P., Cieszewska A., Sieroszewska M., Giedych R., 1994, Koncepcja poprawy krajobrazu miejskiego na przykładzie Radomska, (w:) Jakość krajobrazu, jakość życia,  Materiały z Konferencja Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu, Płock, 6-8.10.1994;
 • Wolski P., Cieszewska A., Sieroszewska M., Giedych R., 1994, Studium uwarunkowań przyrodniczych i krajobrazowych w skali planu szczegółowego na przykładzie centralnej części Kielc, (w:) Jakość krajobrazu, jakość życia, Konferencja Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu, Płock, 6-8.10.1994;