O  mnie

Agata CieszewskaDr Agata Cieszewska, absolwentka Wydziału Geografii  i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Katedry Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej oraz Komisji Fullbrighta. Visiting profesor w University of Texas in Austin, University of Michigan, Arizona State University.

  • Kierownik projektów badawczych z zakresu struktury i funkcjonowania krajobrazu, planowania turystyki na obszarach leśnych, kształtowania krajobrazu w obszarach metropolitalnych
  • Współautorka opracowań ekofizjograficznych, planów ochrony parków krajobrazowych, programów ochrony środowiska
  • Wiceprzewodnicząca Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu oraz czasopisma naukowego Problemy Ekologii Krajobrazu http://paek.ukw.edu.pl/

Zainteresowania naukowe – struktura i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w obszarach metropolitalnych i ich wykorzystanie rekreacyjne ze szczególnym naciskiem na ksztatowanie zielonych pierscieni